Latest Winners List:- || shyamsundarrout    6370****164    2500000 || Mrs Rehana mohamadrafique kazi    7483****327    25,00,000 || Triniyan kardong    9395****414    25,00,000 || Mr.Imran Ali    9644****151    25,00,000 || Atanu Bhowmik    7797****282    25,00,000 || Annu Rajput    8363****340    ₹35,00,000/- || Raju Kumar Ram    8874****447    ₹25,00,000/- || Aaidana ram    8668****060    ₹25,00,000/- || Vaibhav Vasant    8208****175    ₹25,00,000/- || Udit Kumar    9599****160    ₹25,00,000/- || Bhupendra Singh    7742****933    ₹25,00,000/- || RAMESH KANA RAM JAT    9660****447    3,0000000 || Mr. Dhanjee Chuhan    7178****480    25,00,000 || Mr. Dharmendra Sharma    9709****437    25,00,000 || Mr. Sangraam Lal    9509****311    35,00,000 || Miss Rosy Fernandez    9849****221    35,00,000 || Miss Rohtika Sharma    9708****321    35,00,000 || Mr. Ajay Sharma    8278****553    25,00,000 || Mr. Sunil Pradhan    7379****675    25,00,000 || Mr. Vikash Kumar    7098****409    25,00,000 || Miss Tanu Sharma    8306****575    25,00,000 || Akash Khan    8734****858    25000000